EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שאדי סארוג’י השותף של תמי אולמן הוא אנטי ציוני ותומך נוחבה