EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שאול הכנעני הנהג של דוד ביתן היה מיוצג ע”י סוזי עוזסיני ארניה