EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שאול כהן מייצג נוחבות נרקיסיסטיות מעלילניות שווא וערפדות גרושות