EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שוש שמואלי פרקליטה שקרנית ונוכלת כך קבע דוד רוזן