EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שלום פימה מי זה ולמה הוציאו עליו צאפ בפרשה בטחונית