EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שלומי אברמזון שספג כישלון צורב שחרור מחבלי נוחבה