EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שמאי בקר אי ניגוב הזרע מהרצפה מעיד שהמעשה המיני מכוון למתלוננת