EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שרון ליכט פטרן – הבידול בין זונה לאישה נשואה הוא הכתובה