EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

תלונתו של אדווין פרידמן במשטרה נסגרה והוא הוכרז מתלונן שווא